Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 HuyêtLong 119 0
2 HuyetLong 10 0